(1S,RS)-6,7-Dimethoxy-N-methyl-1-(p-tolylsulfinylmethyl)-1-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline