Fernand de Dartein. La figura, l'opera, l'eredità.