Coagulation phenomena in emulsion polymerisation of vinyl chloride