Topology optimization of three-dimensional non-centrosymmetric micropolar bodies