This paper is part of a broader research project, which aims to explore multi-scale methods and strategies (from territorial to building scale) and multidisciplinary approaches to recover underused areas in the mountains of Northern Italy. For decades, these territories have suffered from high incidences of abandonment phenomena due to their proximity to metropolitan areas, leading to loss of care and an increase in territorial fragility. Nevertheless, they are rich in cultural meaning expressed it’s in the close relationship between natural and anthropogeographical landscapes. In this framework, identity value is an essential element for the protection and care of the territories themselves and as a planning tool to establish the resilience of these territories. This paper aims to focus on the area of the Highlands of Bergamo, which are complex places since they are almost close to the urban center of Milan, but are areas considered marginal in terms of wider logic. In fact, in the past years, the Orobic massif has been one of the main objects of industrial and tourist exploitation (the 1960s-80s), before suffering from abandonment phenomena that have forced and continue to push these areas to the point of major reconsideration. In this direction, the paper points out which are the most critical points to consider for the rebirth of these neglected mountains.

Entre l’abandonament i els empentes resilients en les muntanyes territorials d’Orobie (Bèrgam) - Between abandonment and resilient thrusts in the territorial mountains of Orobie (Bergamo)

M. Bovati;A. Tognon
2022-01-01

Abstract

This paper is part of a broader research project, which aims to explore multi-scale methods and strategies (from territorial to building scale) and multidisciplinary approaches to recover underused areas in the mountains of Northern Italy. For decades, these territories have suffered from high incidences of abandonment phenomena due to their proximity to metropolitan areas, leading to loss of care and an increase in territorial fragility. Nevertheless, they are rich in cultural meaning expressed it’s in the close relationship between natural and anthropogeographical landscapes. In this framework, identity value is an essential element for the protection and care of the territories themselves and as a planning tool to establish the resilience of these territories. This paper aims to focus on the area of the Highlands of Bergamo, which are complex places since they are almost close to the urban center of Milan, but are areas considered marginal in terms of wider logic. In fact, in the past years, the Orobic massif has been one of the main objects of industrial and tourist exploitation (the 1960s-80s), before suffering from abandonment phenomena that have forced and continue to push these areas to the point of major reconsideration. In this direction, the paper points out which are the most critical points to consider for the rebirth of these neglected mountains.
2022
Aquest article forma part d’un projecte d’investigació més ampli, l’objectiu de la qual és explorar mètodes i estratègies multiescalars (des de l’escala territorial a l’edilícia) i enfocaments multidisciplinaris per a recuperar àrees infrautilitzades a les muntanyes del nord d’Itàlia. Durant dècades, aquests territoris han patit una alta incidència de fenòmens d’abandó a causa de la seua proximitat a les àrees metropolitanes, la qual cosa ha provocat la pèrdua de cures i un augment de la fragilitat territorial. No obstant això, són rics en significats culturals que s’expressen en l’estreta relació entre paisatges naturals i antropogeografies. En aquest marc, el valor identitari és un element essencial per a la protecció i la cura dels mateixos territoris i com a eina de planificació per a establir la resiliència d’aquests. Aquest treball pretén centrar-se en la zona de les Terres Altes de Bèrgam, que són llocs complexos en estar ben a prop del centre urbà de Milà, però que són zones considerades marginals en termes de lògica més àmplia. De fet, en els últims anys, el massís Orobic ha sigut un dels principals objectes d’explotació industrial i turística (anys 60-80), abans de patir fenòmens d’abandó que han obligat i continuen espentant a aquestes zones a una important reconsideració. En aquesta direcció, l’article assenyala quins són els punts més crítics a tindre en compte per al renaixement d’aquestes muntanyes oblidades.
Fragile territories; inner areas; marginalized mountains; Orobie; Bergamo
Territoris fràgils; àrees interiors; muntanyes marginades; Orobie; Bèrgam
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
BOVATI_TOGNON_ANUARI_2022.pdf

Accesso riservato

Descrizione: Bovati, Tognon_Entre l’abandonament i les empentes resilients a les muntanyes territorials d’Orobie (Bèrgam)
: Publisher’s version
Dimensione 3.4 MB
Formato Adobe PDF
3.4 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11311/1233964
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact